RODO

Polityka prywatności (Przetwarzania danych osobowych - RODO)

REGULAMIN SPRZEDAŻY E-ZEZWOLEŃ

Kliknij w ten link aby zapoznać sie z Regulaminem sprzedaży E-zezwoleń

DANE WĘDKARZA

WYPEŁNIA OPIEKUN PRAWNY MAŁOLETNIEGO


Polityka prywatności (Przetwarzania danych osobowych - RODO)

ZEZWOLENIE

Jestem członkiem PZW i opłaciłem składkę członkowską PZW na rok 2024 r w moim Kole
Nie jestem członkiem PZW, lub nie opłaciłem jeszcze składki członkowskiej PZW na rok 2024
Wędkarze Okręgu PZW ............. mają prawo korzystania ze zniżek w zakupie zezwoleń wyłącznie po wniesieniu w macierzystym Okręgu rocznej okręgowej składki na zagospodarowanie i ochronę wód na rok 2024

ZAKUP DODATKOWO

RAZEM DO ZAPŁATY

0,00 zł
REGULAMIN SPRZEDAŻY E-ZEZWOLEŃ
REGULAMIN SPRZEDAŻY E-ZEZWOLEŃ NA AMATORSKI POŁÓW RYB PROWADZONEJ PRZEZ GOSPODARSTWO RYBACKIE ZBĄSZYŃ SP. Z O.O.
 1. Definicje
 2. Postanowienia ogólne
 3. Zawarcie umowy (zakup E-zezwolenia)
 4. Postanowienia końcowe
1. DEFINICJE
 1. Regulamin - dokument udostępniony przed zawarciem umowy sprzedaży zezwolenia Kupującemu i określający warunki sprzedaży E-zezwoleń na amatorski połów ryb przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość.
 2. Sprzedający - GOSPODARSTWO RYBACKIE ZBĄSZYŃ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, UL. GARCZYŃSKICH 5B, 64-360 ZBĄSZYŃ, wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr 0000125798, NIP: 7881832708, REGON 63953999700000.
 3. Kupujący- pełnoletnia osoba fizyczna dokonująca zakupu zezwolenia na amatorski połów ryb na udostępnionych do tego łowiskach GOSPODARSTWA RYBACKIEGO ZBĄSZYŃ SP. Z O.O., spełniająca wymogi Regulaminu amatorskiego połowu ryb na wodach użytkowanych przez GOSPODARSTWO RYBACKIE ZBĄSZYŃ SP. Z O.O. oraz ustawy z dnia 18 kwietnia 1985 r. o rybactwie śródlądowym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 2168).Kupujący zwany jest w dalszej części regulaminu również Użytkownikiem.
 4. Serwis E-zezwolenia - serwis internetowy dostępny pod adresem https://zezwolenia.rybackiezbaszyn.pl prowadzony przez GOSPODARSTWO RYBACKIE ZBĄSZYŃ SP. Z O.O., za pośrednictwem, którego Kupujący może dokonać zakupu zezwoleń na amatorski połów ryb w postaci elektronicznej (dalej: E-zezwolenie).
 5. Transakcja- umowa sprzedaży zezwolenia na amatorski połów ryb zawierana pomiędzy GOSPODARSTWEM RYBACKIM ZBĄSZYŃ SP. Z O.O. a Kupującym za pośrednictwem Serwisu bez konieczności zakładania konta Użytkownika przez Kupującego.
 6. Płatność- spełnienie przez Kupującego na rzecz Sprzedającego świadczenia pieniężnego należnego za E- zezwolenie za pośrednictwem systemu płatności on-line.
 7. E-zezwolenie - dokument wydany w postaci elektronicznej w ramach Serwisu E-zezwolenia przez GOSPODARSTWO RYBACKIE ZBĄSZYŃ SP. Z O.O. jako uprawnionego do rybactwa w obwodzie rybackim określający ustalone przez niego podstawowe warunki uprawiania amatorskiego połowu ryb wynikające z potrzeby prowadzenia racjonalnej gospodarki rybackiej uprawniający Kupującego do wędkowania (podstawę prawną wydania E-zezwolenia stanowi art. 7 ust. 2a ustawy z dnia 18 kwietnia 1985 r. o rybactwie śródlądowym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 2168).
2. POSTANOWIENIA OGÓLNE
 1. Warunkiem zakupu E-zezwolenia na amatorski połów ryb jest zapoznanie się przez Kupującego z niniejszym Regulaminem sprzedaży E-zezwoleń i akceptacja jego postanowień a nadto potwierdzenie zapoznania się z wykazem łowisk, cennikiem zezwoleń oraz z zasadami i Regulaminem amatorskiego połowu ryb Sprzedającego.
 2. Technicznym warunkiem zakupu E-zezwolenia jest spełnienie następujących wymagań technicznych dla sprzętu informatycznego:
  • dostęp do sieci Internet,
  • zainstalowana w systemie przeglądarka internetowa
 3. Poprzez Serwis E-zezwolenia możliwy jest zakup zezwoleń całosezonowych oraz następujących rodzajów zezwoleń okresowych: 1-dniowych/1 dobowych, 3-dniowych/3 dobowych, 7-dniowych/7-dobowych oraz 14dniowych/14-dobowych.
 4. Zakupione i wydrukowane E-zezwolenie w przypadku obywateli polskich i cudzoziemców przebywających na stałe na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej jest ważne wyłącznie z kartą wędkarską, którą, podobnie, jak zezwolenie wędkujący powinien mieć przy sobie. W przypadku braku możliwości wydruku zezwolenia przez wędkarza dopuszcza się posiadanie jego podglądu dostępnego po potwierdzeniu płatności na elektronicznym urządzeniu przenośnym - smartfonie, tablecie, laptopie, który to sprzęt dokonujący połowu powinien mieć przy sobie.
3. ZAWARCIE UMOWY (ZAKUP E-ZEZWOLENIA)
 1. E-zezwolenie można zakupić w oparciu o system płatności on-line:
  • płatności on-line umożliwia szybkie i bezpieczne dokonanie opłaty za zamówione usługi - uprawnienia,
  • opłacając E-zezwolenie kartą płatniczą lub przelewem on-lnie Kupujący nie ponosi żadnych dodatkowych kosztów realizacji transakcji.
 2. Płatności realizowane są w oparciu o system PayU.
 3. W ramach systemu PayU obsługiwane są dwa rodzaje płatności:
  1. moduł płatności dokonywanych w drodze przelewów elektronicznych, obejmujący płatności bezgotówkowe w walucie polskiej realizowane przez przelewy internetowe,
  2. moduł płatności dokonywanych przy użyciu kart płatniczych (Protected Payment), obejmujący płatności bezgotówkowe w walucie polskiej realizowane kartami płatniczymi, które zostały dopuszczone przez banki do prowadzenia transakcji w środowisku internetowym.
 4. E-zezwolenie po potwierdzeniu wpływu płatności przez system PayU dostępne jest na stronie WWW tuż po dokonaniu płatności lub w późniejszym terminie np. w wypadku płatności przelewem tradycyjnym.
 5. Jeżeli płatność nie została potwierdzona, można sprawdzić jej status na stronie, do której zostanie skierowany Kupujący po poprawnym dokonaniu płatności za pomocą przycisku [ Sprawdź płatność ].
 6. Jeśli płatność została potwierdzona na stronie znajduje się przycisk umożliwiający wydruk E-zezwolenia. Jednocześnie na adres e-mail podany przez Kupującego w formularzu zamówienia wysyłana jest wiadomość e-mail z adresem internetowym pod którym dostępny jest podgląd E-zezwolenia na połów ryb - które należy wydrukować.
4. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 1. Dane osobowe przekazane przez Kupującego w formularzu zakupu E-zezwolenia umożliwiają identyfikację oraz potwierdzenie legalności nabytego prawa do amatorskiego połowu ryb w formie E-zezwolenia. Wszystkie dane osobowe przekazane w formularzu E-zezwolenia umieszczone są na wydruku E-zezwolenia. W przypadku błędu dane osobowe Użytkownika mogą być poprawione jedynie po osobistym kontakcie z biurem GOSPODARSTWA RYBACKIEGO ZBĄSZYŃ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, UL. GARCZYŃSKICH 5B, 64-360 ZBĄSZYŃ.
 2. Przetwarzanie danych osobowych Użytkowników Serwisu E-zezwolenia reguluje polityka prywatności dostępna pod adresem www: https://zezwolenia.rybackiezbaszyn.pl w sekcji RODO oraz w siedzibie GOSPODARSTWA RYBACKIEGO ZBĄSZYŃ SP. Z O.O. UL. GARCZYŃSKICH 5B, 64-360 ZBĄSZYŃ [podstawa prawna - rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L119/1) - "ogólne rozporządzenie o ochronie danych"].
 3. Podanie przez Kupującego danych osobowych następuje dobrowolnie, jednak stanowi ono warunek konieczny realizacji transakcji w ramach Serwisu E -Zezwolenia. Odmowa podania danych osobowych skutkować będzie brakiem możliwości zawarcia Transakcji.
 4. Brak jest możliwości zmiany zamierzonej daty połowu na zakupionym E-zezwoleniu, albo rezygnacji z zakupionego zezwolenia i zwrotu za niego zapłaty [(art. 38 pkt 12 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 287)], dlatego Sprzedający prosi o zachowanie szczególnej staranności i uwagi przez Kupującego przy zakupie E-zezwolenia służąc jednocześnie dodatkowymi wyjaśnieniami w razie ewentualnych wątpliwości.
 5. Wszelkie informacje związane z obsługą zakupu E-zezwoleń udzielane są w biurze GOSPODARSTWA RYBACKIEGO ZBĄSZYŃ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, UL. GARCZYŃSKICH 5B, 64-360 ZBĄSZYŃ lub pod numerem telefonu : +48 720 848 048 oraz +48 793 504 140.
UWAGA
Prawo do nabycia zezwolenia w ramach składek dla członków PZW przysługuje wyłącznie wędkarzom, którzy w danym roku kalendarzowym opłacili wpierw składkę członkowską PZW w swoim macierzystym Kole PZW i mają wklejony znaczek tej składki do legitymacji PZW. Jeśli jesteś członkiem PZW, ale nie opłaciłeś jeszcze w bieżącym roku składki członkowskiej, nie możesz skorzystać z zezwoleń dla członków PZW do czasu, aż opłacisz składkę członkowską w swoim Kole. Zakup składki członkowskiej nie jest możliwy przez internet - można tego dokonać wyłącznie w Kole PZW.

Posługiwanie się zezwoleniem dla członków PZW bez posiadania legitymacji PZW z wklejonym znaczkiem składki członkowskiej na dany rok będzie traktowane jako połów bez zezwolenia!

Osoby niezrzeszone w PZW oraz członkowie PZW, którzy nie zapłacili jeszcze w bieżącym roku składki członkowskiej, mogą wykupić zezwolenie jedynie w formie opłat dla niezrzeszonych.
Polityka prywatności (Przetwarzania danych osobowych - RODO)
Polityka prywatności (przetwarzania danych osobowych)
w Serwisie E-zezwolenia Gospodarstwa Rybackiego ZBĄSZYŃ Sp. z o.o.


Administrator danych osobowych.
Administratorem danych osobowych jest Gospodarstwo Rybackie ZBĄSZYŃ Spółka z o.o. z siedzibą w Zbąszyniu przy ul. Garczyńskich 5B, 64-360 Zbąszyń, wpisane do rejestru przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym w Sądzie Rejonowym Poznań-Nowe Miasto i Wilda IX Wydział Gospodarczy Nr KRS 0000125978, NIP 788 18 32 708 REGON 639539997, zwane dalej "Administratorem".

Rodzaj i pochodzenie przetwarzanych danych osobowych.
Administrator w ramach realizowania internetowej sprzedaży zezwoleń na amatorski połów ryb na użytkowanych rybacko przez niego wodach, zwanych dalej "E-zezwoleniami", w ramach Serwisu E-zezwolenia przetwarza wyłącznie ograniczone do minimum dane osobowe jego klienta lub osoby go jedynie odwiedzającej, zwanych dalej "Użytkownikiem". Dane te obejmują jedynie imię i nazwisko, numer karty wędkarskiej oraz adres poczty elektronicznej (e-mail) Użytkownika. W przypadku żądania przez Użytkownika wystawienia faktury VAT za zakupione E-zezwolenie będzie on zobowiązany do podania dodatkowych danych niezbędnych do sporządzenia tego dokumentu a wynikających z przepisów podatkowych i rachunkowych.

Ponadto Serwis E-zezwolenia, podobnie jak większość stron WWW, przechowuje kierowane do jego serwera zapytania http. Przeglądane zasoby identyfikowane są poprzez adresy URL. W plikach logów serwera WWW przechowywane są następujące informacje:
 • publiczny adres IP komputera, z którego nadeszło zapytanie (może to być bezpośrednio komputer Użytkownika)
 • nazwę stacji Użytkownika - identyfikacja realizowana przez protokół http, o ile jest możliwa,
 • czas nadejścia zapytania,
 • pierwszy wiersz żądania http,
 • kod odpowiedzi http,
 • liczbę wysłanych przez serwer bajtów,
 • adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez Użytkownika (referer link) - w przypadku gdy przejście do strony Serwisu E-zezwolenia nastąpiło przez odnośnik,
 • informacje o przeglądarce komputera Użytkownika,
 • informacje o błędach, jakie nastąpiły przy realizacji transakcji http.
Zebrane logi przechowywane są przez czas nieokreślony jako materiał pomocniczy służący do administrowania serwisem. Informacje w nich zawarte nie są ujawniane nikomu poza osobami upoważnionymi do administrowania serwerem. Na podstawie plików logów mogą być generowane statystyki stanowiące pomoc w zarządzaniu serwisem i jego ulepszaniu. Zbiorcze statystyki nie zawierają żadnych cech identyfikujących osoby odwiedzające serwis. Dla zapewnienia jak najwyższej jakości serwisu pliki z logami są okazjonalnie analizowane w celu określenia jakie przeglądarki stron WWW są najczęściej stosowane, czy struktura stron serwisu nie zawiera błędów, itp.

Cele, podstawa prawna, czas przetwarzania danych osobowych.
Przetwarzanie danych osobowych podanych dobrowolnie Administratorowi przez Użytkownika stanowi nieodzowny warunek sfinalizowania umowy sprzedaży E-zezwolenia, zwanej dalej "transakcją", w której jest on stroną lub do podjęcia działań na żądanie Użytkownika, którego dane dotyczą przed zawarciem transakcji. Dane te są również niezbędne do identyfikacji i potwierdzenia legalności nabytego prawa do amatorskiego połowu ryb w formie E-zezwolenia na wodach użytkowanych przez Gospodarstwo Rybackie ZBĄSZYŃ Sp. z o.o. Konsekwencją niepodania tych danych przez Użytkownika jest brak możliwości zakupu przez niego E-zezwolenia. Podstawę prawną tych działań stanowi art. 6 ust. 1 lit. a i b rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanych dalej ogólne rozporządzeniem o ochronie danych - "RODO"). Przetwarzanie tych danych jest niezbędne z uwagi na obowiązki Administratora nakładane na niego przez przepisy podatkowe i rachunkowe, to jest przede wszystkim przez:
 • ustawę z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa,
 • ustawę z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług,
 • ustawę z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych
 • ustawę z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości.
Dane osobowe Użytkownika będą wykorzystywane jedynie do:
 • dokonania płatności wynikających z transakcji,
 • wystawienie dokumentów księgowych związanych z transakcją,
 • reklamacji transakcji,
 • rozwiązywania problemów technicznych transakcji,
 • prowadzenia przez Administratora ewentualnej korespondencji z Użytkownikiem.
Dane te mogą być ponadto udostępniane na podstawie umowy z Administratorem i wyłącznie zgodnie z jego poleceniami:
 • zewnętrznym firmom informatycznym obsługującym serwis E-zezwolenia Administratora,
 • zewnętrznym firmom prowadzącym usługi hostingu na zlecenie Administratora,
 • zewnętrznym firmom obsługującym płatności elektroniczne w związku z realizacja sprzedaży E-zezwoleń Administratora,
a także sądom powszechnym, kancelariom prawniczym w wypadku wystąpienia potencjalnych roszczeń ze strony lub w stosunku do Administratora.

Podanie numeru karty wędkarskiej Użytkownika Administratorowi wynika z brzmienia art.7 ust. 2 ustawy z dnia 18 kwietnia 1985 r. o rybactwie śródlądowym.

Dane osobowe Użytkownika przetwarzane będą maksymalnie przez okres wynikający z przepisów podatkowych i rachunkowych oraz z przedawnienia ewentualnych roszczeń wynikających z transakcji, w zależności od tego, który z tych okresów wcześniej dobiegnie końca.

Informacje o zamiarze przekazania danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej
Administrator nie zamierza przekazywać danych Użytkownika do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej w rozumieniu przepisów art. 13 ust. 1 lit. f RODO.

W związku z ochroną danych osobowych Użytkownikowi przysługuje prawo do:
 • dostępu do jego danych osobowych oraz uzyskania ich kopii,
 • prawo żądania sprostowania danych,
 • prawo do usunięcia danych (w określonych sytuacjach),
 • prawo do ograniczenia przetwarzania danych,
 • prawo do wycofania zgody w zakresie w jakim są przetwarzane na tej podstawie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem,
 • prawo do przenoszenia danych osobowych, tj. do otrzymania od Administratora danych osobowych Użytkownika, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego oraz wydania zgody Użytkownikowi na przekazanie tych danych innemu Administratorowi,
 • prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
W celu skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się z Administratorem. Jego dane kontaktowe są podane niżej.

Kontakt z Administratorem w sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych:
 • poczta elektroniczna (e-mail): biuro@rybackiezbaszyn.pl
 • poczta (adres): Gospodarstwo Rybackie ZBĄSZYŃ Sp. z o.o. ul Garczyńskich 5B, 64-360 Zbąszyń
Informacja o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu.
Dane osobowe podane przez Użytkownika nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym do profilowania.

Odnośniki do innych stron.
Serwis E-zezwolenia Gospodarstwa Rybackiego ZBĄSZYŃ Sp. z o.o. zawiera odnośniki do innych stron WWW. W związku z tym Administrator nie może ponosić odpowiedzialności za zasady zachowania prywatności obowiązujące na tych stronach, dlatego prosimy, aby po przejściu na inne strony, zapoznać się z ich polityką prywatności. Niniejsza polityka prywatności dotyczy tylko Serwisu E-zezwolenia Gospodarstwa Rybackiego ZBĄSZYŃ Sp. z o.o.

Zmiany.
W przypadku wystąpienia zmian w polityce prywatności do powyższej klauzuli zostaną wprowadzone odpowiednie modyfikacje.